WHAT'S GEP?

Què és GEP

El GEP o Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el que hi participen centres de tot Catalunya. El nostre institut formarà part d’aquest grup experimental durant els cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Durant aquest temps, els/les alumnes rebran i els/les professors/es implementaran metodologies CLIL/AICLE en les classes de diverses matèries.

Objectius

L'objectiu principal d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres (anglès) de l’alumnat.

 

Altres objectius són:

Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)

- Fomentar el treball cooperatiu i per projectes

- Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)

AICLE/CLIL

Formació de primer any

L’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE/CLIL) és un enfocament educatiu en el qual una llengua estrangera s’utilitza com a mitjà d’instrucció per ensenyar continguts de matèria.

L’AICLE contribueix a incrementar la competència lingüística de l’aprenent a través de reptes cognitius i d’activitats de resolució de problemes, promou l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a desenvolupar competències del pensament (thinking skills). Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, és a dir, el seu ús és autèntic i molt més significatiu per als alumnes.

Formació 1r any
PBL

Formació de segon any

El PBL o Porject Based Learning (aprenentatge basat en projectes) és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant que consisteix a plantejar un problema real, un interrogant o una situació problematitzada que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement.

Els alumnes han de desenvolupar en grup un projecte seguint un conjunt de passos i una seqüència lògica d’acció facilitada pel propi docent responsable i/o dissenyada per ambdós agents (professor i estudiant) de forma conjunta per potenciar així un major sentiment de pertinència i incumbència..

Formació 2n any